Algemene voorwaarden

Gezamenlijke Contractsvoorwaarden Installateurs/Luka/Vla versie 1.0

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder inschrijfnummer 40407031

Artikel 1 Toepasselijkheid


1. Deze Gezamenlijke Contractsvoorwaarden
(hierna de Voorwaarden) zijn exclusief van
toepassing op alle opdrachten van de
installateur/aannemer (hierna opdrachtgever)
aan een Luka/Vla lid (hierna opdrachtnemer).
2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze expliciet als
afwijking van deze Voorwaarden tussen
partijen zijn overeengekomen en schriftelijk
zijn vastgelegd.


Artikel 2: Aanvaarding


1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer komt – in het geval de opdrachtnemer
een offerte heeft afgegeven –
tot stand nadat de betreffende offerte middels
een schriftelijke opdracht aan de opdrachtnemer
is aanvaard en de opdrachtnemer
tegen deze aanvaarding niet binnen een
redelijke termijn bezwaar heeft gemaakt.
2. Indien de opdrachtnemer geen offerte heeft
afgegeven komt een overeenkomst tot stand
nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer
een schriftelijke opdracht heeft verstrekt en
de opdrachtnemer hiertegen niet binnen een
redelijke termijn bezwaar heeft gemaakt.


Artikel 3: Levering en leveringstermijn


1. De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever
bestelde goederen op de overeengekomen
plaats en tijdstip afleveren. De door
de opdrachtnemer te leveren goederen zullen
franco op wagen worden afgeleverd. Een
levering zal echter DDP geschieden indien
de opdracht betreft het leveren en monteren
van luchtkanalen danwel, indien dit vooraf is
overeengekomen, het betreft een levering
van geringe omvang.
2. De tot een levering behorende goederen zullen
door opdrachtnemer in goede staat en op
deugdelijke wijze en – indien van toepassing –
overeenkomstig de instructies en voorschriften
van de opdrachtgever worden afgeleverd.
3. Leveringen welke niet voldoen aan het in lid 2
bepaalde kunnen door de opdrachtgever
worden geweigerd en dienen door de
opdrachtnemer voor eigen rekening en risico
onverwijld te worden hersteld of vervangen.
4. Onverminderd de rechten van de opdrachtgever
in geval van overschrijding van de
leveringstermijnen, is de opdrachtnemer,
indien bij de uitvoering van de leverantie
vertraging ontstaat of dreigt te ontstaan,
gehouden de opdrachtgever onmiddellijk
schriftelijk te informeren op welke wijze
vertragingen teniet gedaan zullen worden.


Artikel 4: Prijs en betaling


1. Tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is
bepaald, zal de overeengekomen prijs vast
en bindend zijn.
2. De opdrachtgever zal, tenzij tussen partijen
anders is overeengekomen, de facturen van
de opdrachtnemer binnen 30 dagen na de
factuurdatum voldoen.
3. Facturen dienen in tweevoud aan de opdrachtgever
te worden verzonden en dienen
te zijn voorzien van een verwijzing naar de
inkooporder waaronder de opdracht is geplaatst.
Indien van toepassing dient de
factuur tevens te zijn voorzien van een door
de projectleider van de opdrachtgever ondertekende
prestatiebon welke betrekking heeft
op de aan de factuur ten grondslag liggende
levering. Indien er bij de opdrachtgever, in

zijn algemeenheid, bezwaren bestaan tegen
een factuur dan zal de opdrachtgever zijn
bezwaren met bekwame spoed, doch uiterlijk
binnen een week, kenbaar maken aan de
opdrachtnemer.
4. Indien een levering mede bestaat uit werkzaamheden
waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid
van toepassing is, is opdrachtgever
gerechtigd het hiertoe benodigde gedeelte
van de facturen te voldoen naar de geblokkeerde
rekening van de opdrachtnemer.
5. Partijen zullen over en weer geen gebruik
maken van hun recht tot verrekening.


Artikel 5: Meerwerk


1. Als meerwerk zal door partijen worden aangemerkt:
a. verschillen tussen de door de opdrachtgever,
bij de aanvraag tot levering, aan de
opdrachtnemer overlegde bescheiden/
tekeningen, en de uiteindelijke uitvoering/
uitvoeringstekeningen;
b. wijzigingen in de condities waaronder het
werk moet worden uitgevoerd en indien
van toepassing;
c. afwijkingen van stelposten of wijzigingen
van geschatte hoeveelheden.
2. Door de opdrachtnemer gemaakte fouten bij
het, op basis van de door de opdrachtgever
bij de aanvraag tot levering verstrekte
bescheiden/tekeningen, begroten van de
omvang van haar levering, zullen geen
aanleiding geven tot meerwerk.
3. Indien meerwerk door de opdrachtnemer
wordt geconstateerd dient de opdrachtnemer
de opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk
op de hoogte te stellen.
4. Meerwerk mag en zal door de opdrachtnemer
enkel worden uitgevoerd na een schriftelijke
opdracht hiervoor van de opdrachtgever.


Artikel 6: Montage


Indien de levering (mede) bestaat uit montagewerkzaamheden
gelden, onverminderd de overige
bepalingen in deze Voorwaarden, nog de volgende
bepalingen.
1. De opdrachtnemer dient voor de aanvang van
de werkzaamheden de situatie ter plaatse in
ogenschouw te nemen en bij de uitvoering
van de werkzaamheden met eventuele bijzonderheden
rekening te houden. Opdrachtnemer
dient door hem geconstateerde
gevaarlijke situaties terstond te melden aan
de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer
voor de aanvang van de werkzaamheden te
voorzien van alle informatie welke is benodigd
om haar verplichtingen conform de opdracht
te kunnen realiseren.
3. De opdrachtgever is verplicht om de
uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te
maken binnen normale werktijden en binnen
die condities welke voldoen aan de veiligheidseisen
welke hieraan mogen worden
gesteld. De opdrachtnemer is bevoegd haar
werkzaamheden op te schorten indien de
veiligheidscondities op het werk niet (meer)
voldoen aan de eisen welke hieraan mogen
worden gesteld.
4. De bij de werkzaamheden door de opdrachtnemer
te gebruiken materialen en gereedschappen
dienen van goede kwaliteit te zijn
en te zijn goedgekeurd overeenkomstig de
wettelijke normen en voorschriften.
5. De opdrachtgever draagt op de bouwplaats
zorg voor de voor het verticale transport
benodigde (hijs)middelen. De kosten van
deze (hijs)middelen zijn voor rekening van

opdrachtgever, tenzij expliciet schriftelijk
anders is overeengekomen.
6. De opdrachtnemer zal tijdens de uitvoering
het werk schoon en opgeruimd houden. Tenzij
anders is overeengekomen zal de opdrachtnemer,
met in acht name van de geldende
milieuregels, zijn afval deponeren in de hiertoe
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
containers. Indien de opdrachtnemer
het, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand,
nalaat zijn afval af te voeren/op te ruimen, zal
de opdrachtgever het afvoeren voor rekening
van de opdrachtnemer doen uitvoeren.
7. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
aan te leveren goederen zullen, in
gezamenlijk overleg, door de opdrachtgever
op de juiste verdiepingsvloer aan de
opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld.
8. Opdrachtgever is, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld, op geen enkele wijze
verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade
die de opdrachtnemer lijdt ten gevolge van
diefstal en/of vermissing en/of braak.
9. In alle gevallen dienen door de opdrachtnemer
de werkzaamheden en daarmee
verbandhoudende activiteiten te worden uitgevoerd
in overleg met de verantwoordelijke
functionaris van de opdrachtgever.


Artikel 7: Uitbesteding


1. De opdrachtnemer zal het door haar aangenomen
werk niet zonder toestemming van de
opdrachtgever uitbesteden aan een derde.
De opdrachtgever zal haar toestemming niet
op onredelijke gronden weigeren.
2. Het uitbesteden van verplichtingen die de
opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht
en deze Voorwaarden heeft zal de opdrachtnemer
niet ontslaan van zijn verplichtingen
jegens de opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer is, met in acht name van
hetgeen hieromtrent in deze Voorwaarden
is bepaald, jegens de opdrachtgever aansprakelijk
voor het handelen en nalaten van
degene(n) aan wie de uitvoering van de
opdracht is uitbesteed c.q. degene(n) die
als onderaannemer is ingeschakeld.


Artikel 8: Hulpmiddelen


1. Alle hulpmiddelen zoals modellen, stempels,
tekeningen, berekeningen, specificatie, handleidingen,
programmatuur, software en andere
hulpmiddelen, welke door de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn
gesteld blijven eigendom van de opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen –
en overigens ook alle kennis die de opdrachtnemer
van de opdrachtgever ontvangt –
uitsluitend gebruiken ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen als
kenbaar eigendom van opdrachtgever onder
zich houden als bruiklener. Opdrachtnemer
zal deze hulpmiddelen op eerste verzoek aan
de opdrachtgever teruggeven c.q. afleveren.
Tot het moment van teruggave c.q. aflevering
zijn de hulpmiddelen voor risico van de
opdrachtnemer.


Artikel 9: Kwaliteit


1. De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever:
a. dat de geleverde goederen en werkzaamheden
van goede kwaliteit zijn, voldoen aan
de normen zoals vastgelegd in de meest

recente uitgave van het Luka Kwaliteitshandboek,                      
of het bestek indien dit hiervan
afwijkt, voldoen aan de normen van goed
vakmanschap.
b. dat bij de uitvoering van de opdracht alle
van toepassing zijnde (wettelijke) voor
schriften inzake veiligheid op de bouw
plaats zullen worden nageleefd;
c. dat indien een levering (mede) bestaat uit
het ter beschikking stellen van arbeids
krachten, de ter beschikkingstelling voldoet
aan alle wettelijke vereisten en voorschriften
waaronder ook die in het kader van de
Wet Ketenaansprakelijkheid en de bijzondere
voorschriften die terzake daarvan door
de opdrachtgever zijn gesteld. Opdrachtnemer
is gehouden om op elk door de
opdrachtgever gewenst moment – ook
tijdens de uitvoering van de opdracht – aan
de opdrachtgever bewijs te leveren dat de
opdrachtnemer (nog steeds) aan het
bovenstaande voldoet.
2. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever
waarschuwen indien de door de opdrachtgever
verstrekte (besteks)tekeningen zodanig
kenbare fouten bevatten dat hij in strijd met
de redelijkheid en billijkheid zou handelen als
hij zonder waarschuwing bij het verrichten
van zijn leveringen, diensten of werkzaamheden
daarop zou voortbouwen. Niet zal de
opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor het
al dan niet ontdekken van enige fout in de
door de opdrachtgever verstrekte (besteks)-
tekeningen.


Artikel 10: Beproeving en inspectie


1. Indien van toepassing garandeert de opdrachtnemer
dat er ten behoeve van het
werk een Luka kwaliteitscertificaat zal
worden afgegeven.
2. Teneinde de afgifte van het onder lid 1
bedoelde kwaliteitscertificaat te kunnen
garanderen zal de opdrachtnemer op het
werk een persproef houden. De opdrachtnemer
zal de opdrachtgever in de gelegenheid
stellen de persproef bij te wonen.
3. Alle kosten verbandhoudende met het
bepaalde in de leden 1 en 2, met uitzondering
van de kosten van het personeel van de
opdrachtgever, zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
4. Indien de uitkomst van een beproeving hiertoe
aanleiding geeft zal de opdrachtnemer
voor eigen rekening alle maatregelen treffen
die benodigd zijn om het werk conform de
opdracht op te kunnen leveren.
5. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd
de geleverde goederen en werkzaamheden
tussentijds te inspecteren.
6. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer
binnen bekwame tijd te informeren,
indien hij een tekortkoming van de opdrachtnemer
heeft opgemerkt of zich daarvan
bewust moet zijn geweest.


Artikel 11: Risico en eigendomsovergang


1. Door de door de opdrachtnemer geleverde
goederen gaan, tegelijk met het risico hiervoor,
in eigendom over op de opdrachtgever
zodra de betreffende goederen door de
opdrachtnemer zijn afgeleverd.
2. Indien de opdrachtgever goederen ter
beschikking stelt aan de opdrachtnemer
blijven deze goederen eigendom van de
opdrachtgever. Uitgezonderd overmachtsituaties
en gebreken aan de goederen welke
niet zijn te wijten aan de opdrachtnemer,
berust het risico met betrekking tot deze
goederen bij de opdrachtnemer totdat deze
(weer) zijn afgeleverd bij de opdrachtgever
danwel totdat het overeengekomen werk,
waarin de betreffende goederen zijn verwerkt,
is opgeleverd aan de opdrachtgever.

Artikel 12: Oplevering                                                                       


1. Zodra de opdrachtnemer van oordeel is dat
het werk gereed is voor aanvaarding zal de
opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan
mededeling doen.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen een
redelijke termijn na de in lid 1 bedoelde
mededeling het werk heeft gekeurd dan
wordt het werk geacht te zijn opgeleverd.
3. Indien de keuring aanleiding geeft tot de vaststelling
van gebreken, dan zal de opdrachtnemer
zijn gehouden de geconstateerde
gebreken binnen een redelijke termijn te
herstellen.


Artikel 13: Garantie tot herstel en/of vervanging


1. Tenzij in de opdracht een andere termijn is
overeengekomen, geldt voor alle leveringen
van goederen en werkzaamheden aan de
opdrachtgever een garantietermijn van 12
maanden na inbedrijfstelling van de betreffende
goederen of werkzaamheden waarbij
de garantietermijn in geen geval meer zal
bedragen dan 18 maanden na de aflevering
van de goederen en/of werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer garandeert dat hij alle, gedurende
de in lid 1 bedoelde garantietermijn,
in de levering geconstateerde gebreken
onverwijld, althans binnen de daartoe door
de opdrachtgever gestelde redelijke termijn,
zal herstellen.
3. Van de garantie zoals omschreven in dit
artikel is uitgesloten een gebrek wat wordt
veroorzaakt door normale slijtage of onjuist
gebruik. Tevens kan er geen garantie worden
verleend op snel slijtende onderdelen zoals
filters, v-snaren en lagers.
4. De met de uitvoering van het herstel en/of
vervanging gepaard gaande kosten komen
voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij
de opdrachtnemer aantoont dat de gebreken
niet aan hem zijn toe te rekenen.
5. Indien het de opdrachtgever, na hiertoe de
opdrachtnemer te hebben aangemaand, blijkt
dat de opdrachtnemer niet in staat is
tijdig/deugdelijk voor herstel en of vervanging
zorg te dragen, dan is de opdrachtgever
gerechtigd het herstel en of vervanging voor
rekening en risico van de opdrachtnemer in
eigen beheer uit te (laten) voeren.


Artikel 14: Aansprakelijkheid voor schade en
vrijwaring


1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor
personenschade, schade aan het werk en
schade aan bestaande eigendommen van
de opdrachtgever, welke schade ontstaat als
gevolg van een handelen of nalaten van de
opdrachtnemer, zijn personeel of andere door
de opdrachtnemer ingeschakelde personen
en welke schade hem tevens kan worden toegerekend.
In geen geval is de opdrachtnemer
echter aansprakelijk voor indirecte schade
waaronder mede begrepen vertragingsschade,
productie- en omzetverlies.
2. Het gestelde ten aanzien van indirecte schade
in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing
indien deze schade is te wijten aan opzet of
grove schuld van de opdrachtnemer, zijn
ondergeschikten of zijn onderaannemers.
De hoogte van de aansprakelijkheid voor
indirecte schade zal zijn gelimiteerd tot de
hoogte van de aanneemsom of het bedrag
van EUR 100.000,- indien de aanneemsom
hoger is dan dit bedrag.
3. In het geval er sprake is van schade, zoals
bedoeld in lid 1 eerste zin, dan dient de
opdrachtgever de opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen om de schade binnen
een redelijke termijn na schriftelijke melding
door de opdrachtgever te herstellen. Indien

herstel door de opdrachtnemer niet mogelijk
is, zal de opdrachtnemer, met in acht name
van lid 1, de door hem veroorzaakte schade
aan de opdrachtgever vergoeden.
4. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle
schade die door opdrachtgever wordt geleden
als gevolg van inbreuken die leveringen
van opdrachtnemer maken op intellectuele
eigendoms- of andere (exclusieve) rechten
van derden. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever
voor dergelijke aanspraken
van derden.


Artikel 15: Verzekering


1. De opdrachtgever zal voor haar werken een
ter zake afdoende C.A.R. verzekering afsluiten
op welke verzekering haar opdrachtnemers
mede als verzekerden worden aangemerkt.
2. Indien de opdrachtgever, ten gevolge van een
handelen of nalaten van de opdrachtnemer,
een beroep moet doen op de in lid 1 genoemde
verzekering, zal het van toepassing zijnde
eigen risico voor rekening komen van de
opdrachtnemer.


Artikel 16: In gebreke blijven opdrachtnemer


1. Indien de opdrachtnemer enige op hem
rustende verplichting niet tijdig of behoorlijk
nakomt, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen en hem
te sommeren zijn verplichtingen binnen een
redelijke termijn alsnog na te komen.
2. De verplichting als bedoeld in lid 1 geschiedt
voor rekening en risico van de opdrachtnemer,
tenzij het tekortschieten hem niet
kan worden toegerekend.


Artikel 17: Ontbinding


1. Indien de opdrachtnemer, ondanks de in
artikel 16 lid 1 bedoelde sommatie, enige op
hem rustende verplichting, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, hetgeen de opdrachtnemer
ook kan worden toegerekend, dan is de
opdrachtgever, onverminderd eventuele aan
de opdrachtgever verder toekomende rechten,
gerechtigd om de overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.
2. In het geval de opdrachtnemer in staat van
faillissement wordt verklaard of surseance van
betaling wordt verleend, heeft de opdrachtgever
het recht de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
bij aangetekend schrijven te ontbinden zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. In de gevallen als bedoeld in lid 1 en lid 2
is de opdrachtgever gerechtigd om de
opdracht, al dan niet gedeeltelijk, te laten
uitvoeren door een derde en de hiermee
gepaard gaande extra kosten op de opdrachtnemer
te verhalen. In geen geval
is de opdrachtnemer echter aansprakelijk
voor indirecte schade waaronder mede
begrepen vertragingsschade, productieen
omzetverlies.


Artikel 18: Geschillenbeslechting


1. Partijen verplichten zich om bij geschillen die
tussen partijen uit een opdracht voortvloeien
of daarmee verband houden met elkaar in
overleg te treden waarbij zal worden getracht
het geschil in der minne te schikken.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend
met een opdracht zullen worden
berecht door de hiertoe bevoegde rechter in
het arrondissement van de vestigingsplaats
van de opdrachtgever. Op iedere opdracht is
Nederlands recht van toepassing.